دوره آموزش قانون کار و تامین اجتماعی

محتوای دوره:

  1. آموزش نتصا مشناشسب سشاب نشابشن ب
  2.  نتشسبن نشسب شامنب اشسمنبامشناب ش
  3. نما نمساشب منشامبنا شمنباشمنسابش
  4. ماهععا هادسنت شه اشهباشخب
  5.  هشاهعلبا اشاشهعب هشسبهیشهمب
  6.  اهعشسابعهشابهشسابشباشبا

نام مدرس: جناب آقای متین فر رئیس اداره کار کل استان خراسان رضوی

تاریخ برگزاری دوره: فروردین ماه 98

مدت دوره: 12 ساعت (دو روز از ساعت 7 الی 13)