دوره آموزش قانون کار و تامین اجتماعی

نام مدرس: جناب آقای متین فر رئیس اداره در آمد اداره کل کار استان خراسان رضوی

تاریخ برگزاری دوره: فروردین ماه 98

مدت دوره: 12 ساعت (دو روز از ساعت 7 الی 13)