برگزاری دوره آموزشی”نظام آراستگی(5S)”
مدرس:خانم مهندس چمبری
تاریخ برگزاری: 1 خردادماه 96