سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت، ارائه دهنده خدمات آموزشی،مشاوره و خدمات فنی و مهندسی، فعالیت خود را در سال 1392 در شرق کشور آغاز نموده است.
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در حوزه های:
✅ سرآمدی: بر اساس مدل EFQM
✅ استراتژی: برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
✅ مدیریت فرایندها: نظام BPM
✅ منابع انسانی:
✔️ نظام مدیریت آموزشی
✔️ نظام مدیریت دانش KM
✔️ مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات
✔️ ارزیابی عملورد و نظام های انگیزش کارکنان
✔️ سنجش رضایت شغلی
✅ فروش و مشتری مداری
✅ مدیریت پروژه
✅ عملیاتی:
✔️ سیستم های PM
✔️ سیستم های تولید و برنامه ریزی
✔️ سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت
✔️ سیستم های خرید و انبارداری
✔️ فنی و مهندسی
✅ و HSE