برگزاری دوره آموزشی: برنامه ریزی سفارشات و کنترل موجودی
زمان برگزاری: تیرماه 97
*ایران خودرو*