برگزاری سمینار با موضوع “تاثیر وضعیت آینده برجام و تحریم ها بر اقتصاد ایران”
با حضور جناب دکتر صالحی(استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک امریکا)
تایخ برگزاری: 24 اردیبهشت ماه97