نخستین کارگاه خودآگاهی و ارتقای کیفیت روابط همسران به همت سامانه فرهیختگان، گروه پارت پلاستیک، شهرک صنعتی خیام و پارلمان زنان نیشابور برگزار و تعدادی از همسران شاغلین گروه پارت پلاستیک دراین دوره حضور یافتند.