برگزاری دوره آموزشی “اصول انبارداری و مدیریت انبار”
مدرس: خانم مهندس چمبری